Algemene voorwaarden online kaartverkoop 2018

van Stichting BEAU4

1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:
1.1 BEAU4:
De Stichting BEAU4
Adres: Veldmaarschalk Montgomerylaan 247, 5621 BE Eindhoven
Tel: 040-2233982
KvK: 68541961
E-mail: info@beau4.com
1.2 Koper: de koper van e-tickets, zijnde een consument
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen BEAU4 en de Koper aangaande de koop door Koper van één of meerdere e-tickets
1.4 Verkoopvoorwaarden: deze Algemene voorwaarden

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst waarbij BEAU4 partij is ter zake de verkoop van e-tickets
2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt aangegeven waar en hoe van de verkoopvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.

3. Het aanbod
3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden diensten (optredens van fluitkwartet BEAU4). De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
3.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat de bestelprocedure voor de koper duidelijk is. Het gaat hierbij onder meer om:
a. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
b. de totale prijs inclusief alle belastingen;
c. de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
d. de wijze waarop de koper onjuistheden in het bestelproces kan herstellen vóórdat de overeenkomst tot stand komt;

4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 E-tickets kunnen worden aangekocht via www.beau4.eu
4.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod van BEAU4
4.3 Een bestelling (zijnde de aanvaarding van het aanbod vanBEAU4) van een koper wordt geacht te zijn gedaan indien de koper de bestelmodule volledig heeft doorlopen en de bestelling elektronisch aan BEAU4 heeft verzonden. Dit betekent dat de overeenkomst tot stand komt na het afronden van de bestelmodule door middel van het ‘aanklikken’ van de knop ‘Bestelling plaatsen’.
4.4 BEAU4 bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (bestelling).

5. Betaling
5.1 De op www.beau4.eu genoemde prijzen zijn inclusief BTW
5.2 Betaling van e-tickets is uitsluitend mogelijk via Ideal.

6. Herroepingsrecht
Voor bestellingen van e-tickets geldt géén herroepingsrecht

7. Levering
7.1 Na een succesvolle bestelling zendt BEAU4 aan koper per e-mail een bevestiging van de bestelling. Deze e-mail met bevestiging geldt tevens als toegangsbewijs voor het optreden terzake.
7.2 BEAU4 is niet aansprakelijk voor (schade als gevolg van) onjuiste werking van het e-mailaccount van koper
7.3 Koper dient het e-ticket zelf af te drukken en mee te nemen als toegangsbewijs naar de plaats van het optreden.
7.4 Er bestaat geen recht op enige restitutie van een ongebruikt e-ticket.

8. Overmacht
In geval van annulering van een optreden neemt BEAU4 zo snel mogelijk contact op met alle kopers van een e-ticket om een alternatief optreden of restitutie van het ticket mogelijk te maken. Het contact zal plaatsvinden door middel van een e-mail.

9. Privacy
9.1 De sub-pagina van de website www.beau4.eu bestemd voor de online kaartverkoop is beveiligd zodat misbruik van persoonsgegevens wordt uitgesloten.
9.2 De door koper bij bestelling verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het bestelproces van e-tickets.
9.3 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van ons privacybeleid de sub-pagina ‘Privacybeleid’ op onze website.

10. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen BEAU4 en de koper is Nederlands recht van toepassing .